Регистрация играч

  Моля, попълвайте данните на български език, кирлица.

  Информация за състезателя

  Име, презиме, фамилия*:


  Пол*:
  ЖенаМъж
  ЕГН*:

  Година на раждане:

  Училище:

  Смяна първи срок*:
  Първа смянаВтора смянаЦелодневно
  Смяна втори срок*:
  Първа смянаВтора смянаЦелодневно

  Родител/настойник

  Име, презиме, фамилия*:

  Адрес по местоживеене*:

  Електронна поща*:

  Мобилен телефон*: