Правилник за вътрешния ред на Волейболна Академия Стойчев Казийски („ВАСК“)

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД

Каузата на Спортен клуб Волейболна академия Стойчев – Казийски е работим честно и почтено за развитието на клуба, на волейбола и ролята му в обществото като цяло. Основната ни цел е да създадем благоприятна среда, в която нашите деца да практикуват любимия си спорт като успоредно с това да възпитаваме будни хора, които да бъдат модел за подражание в обществото.

Нашата работа представлява цялостен процес на изграждане в децата на умения, знания и навици, които да им помагат да се приспособяват и усъвършенстват, както в спорта, така и във всяко свое начинание. Правилникът за вътрешен ред е пример за решимостта ни да се придържаме към стандарти, които доказват стремежа ни към пълна съвместимост с всички социални, правни и морални норми и хармония в прилагането им. Правилникът обобщава правните и етични принципи, които следваме в ежедневната си работа и прилага тези принципи към политиките и практиките ни.

 

Права и задължения на ВАСК:

 1. Да подсигури нормални условия за провеждане на тренировъчен процес, включително: материална база, топки, уреди, пособия и други.
 2. Да осигурява безопасни условия за провеждане на тренировки.
 3. Да предоставя клубна екипировка на състезателите
 4. Да предоставя еднакви условия за развитие на всеки състезател
 5. Да следи за правилното развитие на всяко дете от ВАСК и да съобщава на родителите (настойниците) му при възникнал проблем.
 6. Да изготвя график за провеждане на тренировките на всички отбори
 7. Да подсигурява участие в държавните първенства на отборите
 8. Да следи за спазването на етичните и морални норми и принципи споделяни от клуба
 9. Да спазва и прилага наредбите и правилниците на Българска федерация по волейбол, уреждащи дейността на волейболните клубове и техните състезатели.
 10. ВАСК има правото да прави промени по правилника за вътрешния ред и графика за тренировки, като своевременно уведоми всички страни

Права и задължения на треньорите:

 1. Треньорът следи и отговаря за правилното развитие на състезателите от своите отбори.
 2. Треньорът е длъжен да се съобразява със здравословното състояние на състезателите.
 3. Треньорът определя методите и средствата за провеждане на тренировъчния процес.
 4. Треньорът извършва подбора и селекцията.
 5. Треньорът взима всички решения по отношение на тренировъчния процес, тези решения не могат да бъдат оспорвани от състезателите и родителите
 6. Треньорът има право да налага санкции или отстрани състезател за неспазване на указания, дисциплина или проява на грубост или обида към друг състезател.
 7. Треньорът има право да предложи за освобождаване състезател при системно нарушаване на правилата
 8. Треньорът е длъжен да уведоми родителите на провинил се състезател, когато нарушенията се повторят повече от веднъж.
 9. Треньорът определя състава на отбора в състезания.
 10. Треньорът има право да провежда родителски срещи.
 11. На треньора е забранено да използва физическа сила върху състезателите, без изключение и независимо от обстоятелствата.
 12. На треньора е забранено да използва неприличен език или да обижда състезателите.

Права и Задължения на състезателите:

Състезателят има право да:

 1. Изразява свободно, без притеснение, своето мнение и позиция.
 2. Изисква разговор с треньора и да споделя мнението си относно своето развитие.
 3. Предлага идеи за събития или инициативи на отбора и академията.
 4. Изисква разговор с главния треньор (или друг ръководител в клуба, ако главният треньор е треньор на детето), в случаи, когато състезателят смята, че има системно несправедливо или лошо отношение към него или друг състезател от неговия отбор.
 5. Споделя с треньора си за конфликти между други състезатели от отбора, които остават извън знанието на треньора.
 6. Да споделя и иска съвет от треньорите в клуба, по какъвто и да е проблем или тема, касаещи него или отбора.

Състезателят е длъжен да:

 1. Идва редовно на тренировки спрямо предварително установения график, и на време – 10 минути преди началото на тренировка.
 2. Носи предоставената му от клуба екипировка по време на тренировки и официални срещи.
 3. Идва с чисти и спретнати маратонки и екипировка.
 4. Минава на периодичен медицински преглед, установен от Академията.
 5. Уведомява предварително треньора, ако е възпрепятстван да присъства на тренировка или ако закъснява. Основателна причина за отсъствие може да бъде: болест, контузия или друга, след одобрението на треньора.
 6. Изпълнява треньорските указания по време на тренировка, състезание и събития организирани от ВАСК.
 7. Полага максимални усилия по време на тренировки и мачове, да бъде концентриран и дисциплиниран.
 8. Уведомява треньора, когато не се чувства добре преди или по време на занимание.
 9. Спазва добрия тон и да не използва груб език.
 10. Пази материално имуществената база (зала, съблекални, уреди и пособия)
 11. Отговаря за личните си вещи.
 12. Пази доброто име на Академията и да не уронва престижа й.
 13. Състезателят трябва да представлява клуба с гордост и самочувствие.
 14. На състезателя е абсолютно забранено:
  1. Да обижда друг състезател, треньор, съдия, родители.
  2. Да влиза във физическа саморазправа.
  3. Да употребява алкохол, цигари и забранени вещества.
 15. При неспазване на т. 12 и 14 ВАСК има право да отстрани провинилия се състезател от Академията без предупреждение.

За родителите и настойниците

 1. Родителите отговарят за действията на своите деца и носят отговорност за спазването на Правилника на клуба
 2. Родителите трябва да избягват конфликти със служителите на ВАСК и останалите състезатели в клуба и техните родители.
 3. При започването на всеки спортно състезателен сезон (септември-юли) родителите/настойниците са длъжни до 30 септември да попълнят регистрационната форма с информация за тяхното дете на сайта на академията (www.volleyacademy.bg).
 4. Родителите трябва да поддържат среда, в която се насърчава уважение към околните.
 5. Родителите трябва да имат доверие в политиката на клуба и да бъдат опора на детето, а не негови треньори
 6. Родителите трябва да се доверяват на треньора и неговите решения
 7. Родителите следва да уважават личните решения на децата си и да не проектират собствените си амбиции върху техните възгледи.
 8. Родителите трябва да бъдат търпеливи в очакванията си към развитието на техните деца. Всяко трениращо дете напредва в различни темпове в зависимост от възрастта и индивидуалните си качества и заложби.
 9. По време на състезание родителите следва да подкрепят ОТБОРА и всички състезатели в него, а не само своето дете.
 10. По време на състезание родителите не трябва да използват нецензурни реплики и жестове и скандирания към противниковите треньори, състезатели, ръководители, съдийската комисия и официални лица.

 

Права и задължения на родителите / настойниците:

Родителите имат право да:

 1. Присъстват на тренировъчни занимания само в последните Четвъртък и Петък на всеки месец, като са длъжни да сядат на определените за това места в залата.
 2. Присъстват на всички мачове: контролни или официални срещи, както и на събитията, организирани от Академията, като благотворителни базари, семинари, лекции, свързани с тренировъчния процес.
 3. Изискват информация за развитието на своето дете от треньора.
 4. Правото да съдействат на треньорите и на представителите на Академията в събития, организирани за популяризиране на дейността ѝ и други подобни кампании.
 5. Изразява свободно мнението си, стига то да не противоречи на гореспоменатите правила и на правата на другите родители.
 6. Изискват среща с главния треньор или друг ръководител на клуба, в случаи на проблем или казус, който не може да бъде решен от треньора на отбора.

 

Родителите са длъжни да:

 1. Уведомяват треньора, при отсъствие на детето им от занимание, ако то самото не го е направило
 2. Представят медицинска бележка за физическа годност на своето дете при началото на всяка спортно състезателна година
 3. Пазят доброто име на Академията
 4. Спазват морални и етични норми на поведение в отношението си с треньори, състезатели, противници, официални лица, съдии и др.
 5. Заплащат таксите за тренировъчния процес в определените срокове.

 

Всеки трениращ в академията и негов родител/настойник потвърждават, че са запознати с правилника за вътрешния ред и ще го спазват.