Политика за поверителност на СК Волейболна академия Стойчев-Казийски

В тези Политики за поверителност обобщихме ключовите моменти във връзка със защитата на личните  данни на трениращите в нашия волейболен клуб, както и на техните родители при провеждане на тренировъчни дейности, състезания, клубни и други шампионати.

Ако се нуждаете от  повече информация относно защитата на личните Ви данни и поверителност можете да се свържете с нас чрез посочените по-долу контакти.

Кои сме ние?

Спортен клуб Волейболна Академия „Стойчев-Казийски“ („Спортния клуб“) е сдружение с кауза да обедини интересите и усилията на членовете си за подпомагане на развитието и популяризирането на волейбола в България чрез осъществяване на тренировъчна и спортно-състезателна дейност по волейбол.

Спортен клуб Волейболна Академия „Стойчев-Казийски“ е администратор на лични данни и обработва личните Ви данни в пълно съответствие с изискванията и разпоредбите на европейското и националното законодателство, включително – Общия регламент за защита на личните данни (ОРЗД), Закона за защита на личните данни и други относими нормативни актове.

 

Как да се свържете с нас?

Адрес: град София, п.к. 1407, р-н. Лозенец, ул. „Кораб планина“ № 8-10, ет. 2,

тел.: +359 899 972 572

имейл адрес: sk@volleyacademy.bg

 

 

Какво представлява Политиката за поверителност и каква е целта на този документ?

Тази Политика за поверителност има за цел да Ви представи ключови моменти и  информация на лесно достъпен, разбираем и ясен език за това какви действия се извършват с личните данни, които предоставяте на Спортен клуб Волейболна Академия „Стойчев-Казийски“, включително:

 • Какви лични данни събираме за Вас?
 • Каква е целта на тяхното събиране?
 • За какъв срок съхраняваме предоставените лични данни?
 • С кого споделяме Вашите лични данни?
 • Как Ви уведомяваме за промяна на нашата Политика за поверителност?
 • Използваме ли „бисквитки“? Къде и как да научите повече за тяхната употреба?
 • Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?

 

С тази Политика за поверителност Спортен клуб Волейболна Академия „Стойчев-Казийски“ декларира, че прилага всички технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица, които са предписани от закон или друг нормативен акт на национално и европейско ниво.

 

Какво са лични данни?

Всяка информация, чрез която може да  бъде идентифицирано физическо лице, пряко или непряко, представлява лични данни.

Какви лични данни събира Спортен клуб Волейболна Академия „Стойчев-Казийски“ за Вас?

За да Ви предостави ефективен достъп до уеб портала и услугите си, Спортен клуб Волейболна Академия „Стойчев-Казийски“  събира следните лични данни:

 • Име, презиме и фамилия, ЕГН, училище и клас, както и телефон за връзка с участника (малолетно или непълнолетно лице) в Спортния клуб;
 • Снимки и видеоизображения, заснети по време на тренировъчната и състезателна дейност на участника в Спортния клуб;
 • Име и фамилия, електронна поща (адрес), телефон за контакт на родителя/настойник/попечител на малолетен/непълнолетен участник в Спортния клуб;
 • Tема на съобщение и съдържание на съобщението, имена и имейл адрес, при попълване на формата за контакт, поместена на нашата уеб-страница;
 • Технически данни които автоматично се изпращат към нас, когато използвате нашата уеб-страница – IP адрес, GPS координати, информация за устройството, от което посещавате уеб-страницата;
 • Бисквитки (Cookies) – за идентифициране на браузъра или устройството Ви;
 • В случай на записване за тренировъчен лагер се събира и основна информация относно здравословното състояние на участника, а именно – наличие на алергии, хронични заболявания, непоносимост към медикаменти с цел осигуряване на жизненоважните интереси на участника и съхраняване на живота и здравето му.

 

Какво е обработване на лични данни?

Обработването на лични данни включва събиране, съхранение, предаване, коригиране, актуализиране, изтриване, унищожаване и всички други действия, които се извършват с Вашите лични данни.

 

На какво основание Спортен клуб Волейболна Академия „Стойчев-Казийски“ обработва личните Ви данни?

 

Обработваме личните Ви данни на договорно основание, за да предоставим услугите си във връзка с организиране и провеждане на тренировъчна и спортно-състезателна дейност на участниците в Спортния клуб.

 

Спортен клуб Волейболна Академия „Стойчев-Казийски“ може да обработва личните Ви данни ако е необходимо да се защитят животът и здравето на физическото лице, за което се отнасят данните, например в случай на злополука по време на тренировка, лагер или състезание.

 

Спортен клуб Волейболна Академия „Стойчев-Казийски“  може да обработва личните Ви данни след лично получено съгласие от пълнолетно физическо лице или съответно от носещия родителската отговорност. Съгласието следва да е изрично, ясно, свободно и недвусмислено предоставено за целите на обработването. Съгласието ще бъде необходимо като основание за обработка, в случай че не е налице друго основание.

Съгласието за обработване на личните данни се предоставя при посещение на място в помещение на Спортния клуб или онлайн чрез попълване на изрични декларации.

Съгласието, което предоставяте може винаги да бъде оттеглено, като посетите някой от нашите офиси, както и чрез изпращане на писмо до посочения в тези Политики имейл – info@volleyacademy.bg

 

За какви цели събираме Вашите лични данни?

Получените от Вас лични данни ще бъдат използвани, за да можем да изпълним правата и задълженията си към Вас, както и да помогнем за изпълнение на Ваши права, включително, но не само:

 • За да предоставим на участниците в Спортния клуб услугите си, а именно – тренировъчни и спортно-състезателни дейности;
 • За да предоставим достъп до нашата уеб-страница, като за целта Ви показваме съдържание, което е относимо, персонализирано и ограничено спрямо заложените от Вас критерии;
 • За да отговорим на Вашите запитвания, мнения и препоръки, изпратени чрез формата за контакт на уебсайта ни;
 • За да Ви изпращаме информация, свързана с обученията, които предоставяме и спортните лагери, които организираме;
 • За статистически цели.

 

Спортният клуб има правен интерес да събира Вашите лични данни, тъй като без тях не може да Ви предостави услугите си и да осигури участие в тренировъчни и спортно-състезателни дейности.

 

По какъв начин обработваме личните Ви данни?

За да предостави услугите си, Спортен клуб Волейболна Академия „Стойчев-Казийски“ обработва (събира) предоставените от Вас лични данни чрез получаването им на хартиен носител при посещение в помещения на Спортния клуб, както и чрез електронни средства посредством имейл или през уеб страницата ни.

Събираме данни за посетителите на сайта ни по следните начини:

– в резултат на попълване от Вас по електронен път на заявления, формуляри и декларации, които са достъпни на уеб-страницата ни, например за записване и участие в лагери;

– в резултат на попълнена контактна форма на сайта ни, с която сте изпратили в свободен текст мнение, коментар или друго съобщение;

– чрез обработване на информация за Вашите посещения на уеб порталите на Спортен клуб Волейболна Академия „Стойчев-Казийски“;

– чрез обработка на информация за IP адреси, cookies (биксвитки), операционна система и тип браузър.

 

Колко време и как съхраняваме и обработваме Вашите данни преди да ги унищожим?

Спортен клуб Волейболна Академия „Стойчев-Казийски“ ще запази личната Ви информация за не повече от необходимото за изпълнение на целите, описани в тази Политика за поверителност. В зависимост от основанието, на което обработване личните Ви данни срокът на съхранение на личните данни е различен.

Ако обработваме личните данни за изпълнение на договорни задължения към Вас, Вашите лични данни се съхраняват за срок от 5 години от отпадане на договорното основание. След изтичането на този срок и в случай, че не съществува законово основание за продължаване съхранението на личните Ви данни, информацията се унищожава.

Личните Ви данни се съхраняват за по-дълъг или различен от посочени срок във всеки случай на наличие на законово задължение за Спортен клуб Волейболна Академия „Стойчев-Казийски“ да съхрани данните за посочен в нормативен акт срок.

Срокът на съхранение в случаите на обработка на лични данни по силата на изрично дадено съгласие е до оттегляне на съгласието Ви.

Събраните от потребителите на сайта лични данни се съхраняват в електронен формат и/или на хартиен носител. Личните данни в електронен формат се подържат от дружества, предоставящи специализирани услуги в ИТ сектора. Достъп до личните данни имат само служителите, които имат нужда от такъв достъп при изпълнение на служебните си ангажименти. С цел ограничаване на неправомерно използване на данните достъпът е защитен посредством определяне на нива на достъп и пароли.

 

Спортен клуб Волейболна Академия „Стойчев-Казийски“ не предоставя лични данни на трети лица за маркетингови и рекламни цели.

В случаите, в които личните Ви данни се обработват, за да Ви отговорим на изпратено чрез платформата на сайта ни мнение и коментар, срокът за съхранение ще бъде в зависимост от предоставения отговор и наличието на основание за съхранение на данните. При всяко положение ще съхраним данните за минимално необходимото време за изпълнение на целите на обработка.

На кого можем да предаваме предоставените от Вас лични данни?

Спортен клуб Волейболна Академия „Стойчев-Казийски“ се задължава да не предоставя личните Ви данни без Вашето изрично съгласие на трети лица, освен, когато е необходимо за изпълнение законови задължения или на поети договорни задължения към Вас.

За изпълнение на поети задължения по възникнали договорни и/или преддоговорни отношения с Вас е възможно Спортен клуб Волейболна Академия „Стойчев-Казийски“ да разкрие личните Ви данни на следните лица:

– Дружества, предоставящи куриерски услуги;

– Компанията, която предоставя ИТ услуги по поддръжка на сайта и сървърите ни;

– Трети лица, изпълняващи услуги във връзка с договорните ни задължения към Вас или по силата на законово основание за обработка.

Спортен клуб Волейболна Академия „Стойчев-Казийски“ има право да предостави личните Ви данни на държавни учреждения и структури, които са позиционирани на територията на Република България, при условие, че е налице изрична заповед или друг задължаващ акт, издаден от компетентната институция. Такива трансфери са допустими при стриктно спазване на изискванията за конфиденциалност и защита на личните Ви данни.

Има ли други случаи, в които можем да споделим личните Ви данни?

Вашите лични данни се предоставят на трети лица  и в следните случаи:

 • По Ваше изрично искане, т.е. по искане на физическото лице, предоставило данните (вкл. по искане на родител за предаване на данните на малолетното му дете);
 • По искане на компетентни органи съгласно действащото законодателство на Република България и на Европейския Съюз.

 

Във всички горепосочени случаи, лицата, на които предоставяме Вашите лични данни са декларирали, че предоставят адекватно ниво на защита на личните Ви данни.

 

Използване на „бисквитки“


Общ преглед на бисквитките, използвани от нас можете да получите като прочетете Политиките ни за Бисквитки

 

„Бисквитките“ представляват малки текстови файлове, които се записват на Вашия компютър, когато се посещава уеб-страницата ни.

 

Деактивиране и изтриване на „бисквитки“.

Браузърът Ви позволява да изтриете всички „бисквитки“ по всяко време. За да направите това, моля, обърнете се към помощните функции на Вашия браузър. В случай че не използвате никакви бисквитки е възможно отделни функции на сайта ни ни вече да не бъдат достъпни за Вас.

Автоматизирано вземане на решения при обработването на лични данни и профилиране

Към момента Спортен клуб Волейболна Академия „Стойчев-Казийски“ не използва технически способи за автоматизирано вземане на решения съгласно чл. 22 от Регламента.

Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?

При спазване на българското и европейското законодателство, включително Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС и на Съвета (GDPR) относно защита на личните данни, можете да упражните следните права:

 • Правото на достъп до личните данни, които Спортен клуб Волейболна Академия „Стойчев-Казийски“ обработва за Вас и да получите копие от тях;
 • Право да искате от Спортен клуб Волейболна Академия „Стойчев-Казийски“ коригиране, в случай че установите неточности или необходимост от актуализация на личните Ви данни, като изпратите имейл на info@volleyacademy.bg
 • Право да искате блокиране на личните Ви данни или ограничаване на обработката на лични данни, в определените от ЗЗЛД и Регламента случаи;
 • Право да искате заличаване т.е. изтриване на личните Ви данни от Спортен клуб Волейболна Академия „Стойчев-Казийски“ в случай че са налице условията за това;
 • Право да възразите срещу предоставянето на личните си данни;
 • Право, когато пожелаете, да оттеглите даденото от Вас съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани за целите, за които сте дали съгласие, като изпратите имейл на: info@volleyacademy.bg
 • Право да отправите заявка за преносимост на личните Ви данни в структуриран, машинно-читаем формат, който е общоупотребяван;
 • Право да отправите жалба или молба за защита на правата Ви пред Комисия за защита на личните данни, в случай че са налице предпоставките за това.

 

Можете да упражните всички права по всяко време на обработване на личните Ви данни.

 

Имате ли задължение да ни предоставяте Вашите лични данни?

За да можем да предоставим услугите си е необходимо да съберем и съхраним Ваши лични данни. При всяко положение обработваме личните Ви данни при спазване на стриктна конфиденциалност и наличие на правно основание за това.

В случай на отказ от доброволно предоставяне на изисканите лични данни от Ваша страна, Спортен клуб Волейболна Академия „Стойчев-Казийски“ няма да бъде в състояние да предостави своите услуги, респективно да продължи провеждането на обученията и спортните мероприятия.

Политиката за поверителност не засяга, не ограничава и не отменя правата Ви, произтичащи от Закона за защита на личните данни или друго относимо законодателство. Тя има за цел да Ви помогне да разберете каква информация събираме, защо го правим и какви права имате.

Промени в Политиката за поверителност

За да отразим съответните промени в законодателството, е възможно да актуализираме и изменяме нашата Политика за поверителност, затова препоръчваме на всички наши посетители да проверяват своевременно актуализациите и, когато е необходимо, да прегледат последната версия на документа.

Тук, на нашия уебсайт е мястото, където ще намерите най-актуалните и последни Политики за поверителност. Така гарантираме, че ще сте информирани за правата и методите за обработка на личните Ви данни.

По този начин ще Ви бъде предоставена възможност да преустановите използването на някои или всички услуги и/или да се възползвате от правата си, част от които са посочени изрично по-горе. В допълнение ще вземем всички възможни мерки за осведомяване в случай на промени относно защитата на лични данни като поставим съобщения в административното помещение на Спортния клуб и на сайта ни .

 Тази Политики за поверителност е приета на  25.05.2018 г. последната одобрена и в сила за Спортен клуб Волейболна Академия „Стойчев-Казийски“, актуална към 01.09.2022 г.