Политика по съхранение на лични данни

СК Волейболна Академия Стойчев – Казийски, Булстат № 176981489 („ВАСК”), като администратор  обработва личните данни на детето за целите на записването на участника на Летен лагер съобразно информацията по-долу.

 

Програмата и правилата и за записване и участие в Летен лагер . са публикувани на уебсайта: https://volleyacademy.bg и е необходимо да бъдат спазвани при участието на детето в Лагера.

 

Данни за контакт със СК Волейболна Академия Стойчев – Казийски

Адрес: гр. София, ул. Кораб планина 8-10, ет.2

Телефон: + 359 899 972 572

E-mail: camp@volleyball.bg

 

 

 

Информация относно обработването на лични данни

 

 1. Участието в Лагера е персонално, затова е необходимо предоставянето на име, фамилия и ЕГН на детето – участник в Лагера.

 

 1. Телефонен номер е необходим, за да може при необходимост родител/настойник на детето да бъде информиран/а от ВАСК, при възникване на някакъв въпрос, свързан с детето по време на Летен лагер. или с даденото съгласие за обработка на личните данни (например проверка дали родител/попечител действително е подписал настоящата декларация).

 

 1. След провеждане на Летен лагер, ВАСК ще продължи да съхранява настоящата декларация и другите описани в настоящата декларация данни в криптиран и/или псевдонимизиран вид и/или по друг защитен начин съобразно изискванията на закона, ако съхранението се изисква от приложимо законодателство (данъчно, счетоводно или др.) и/или с цел осигуряване на правната си защита при евентуално възникване на правни претенции. Максималният период за съхранение на данните е 10 години предвид разпоредбите за съхранение на документи за данъчно-осигурителен контрол в Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, Закон за счетоводството и др.

 

 1. Лицата, които могат да получат достъп до личните данни на детето, включват: доставчици на IT, правни, данъчни, счетоводни, одиторски или друг вид услуги на ВАСК, при условие, че в хода на оказване на услугите на ВАСК е абсолютно необходимо да получат достъп до лични данни и ако са поели писмено съответните задължения за защита на разкритите им лични данни или имат такова задължение по закон; компетентни държавни органи (например НАП), които могат да упражнят законовите си правомощия и да изискат достъп до информация, обработвана от ВАСК.

 

 1. Основанията, на които ВАСК обработва посочените лични данни, са следните: съгласие на родител/настойник, детето да участва в Летен лагер, изпълнение на законово задължение за съхранение на данъчна или счетоводна документация след приключване на Лагер 2020г., законен интерес на ВАСК да проверява участието в Летен лагер и да съхранява данни с оглед правна защита при евентуално възникване на правни претенции.

 

Права във връзка с обработването на лични данни

 

 1. Съгласно Общия регламент относно защитата на данните (Регламент ЕС 2016/679, по-нататък („Регламент”)) родителят/настойникът има следните права във връзка с обработването на личните данни на детето и във връзка с обработването на посочените по-горе в настоящата декларация данни относно родителя/настойника:

 

 • правото да оттегли съгласието по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването преди оттеглянето на съгласието – може да се упражни чрез връзка с ВАСК на посочените по-горе данни за контакт;
 • право на достъп до личните данни (т.е. да отправи запитване дали лични данни се обработват и да получи копие от обработваните данни, както и информация относно целта на обработването, на кого са или ще бъдат разкрити – чл. 15 от Регламента);
 • право на коригиране на личните данни (т.е. да поиска корекция на неточност в личните данни или допълване на непълни лични данни – чл. 16 от Регламента);
 • право на изтриване на личните данни (т.е. да поиска да се изтрият лични данни при условията на чл. 17 от Регламента, включително данни, по отношение на които няма основание за обработване или които са били обработени незаконосъобразно);
 • право на ограничаване на обработването на личните данни (т.е. да поиска личните данни да продължат да бъдат съхранявани, без обаче да бъдат обработвани по друг начин, при условията на чл. 18 от Регламента);
 • право на преносимост на данните (т.е. да получи личните данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат при условията на чл. 20 от Регламента);
 • право на възражение срещу обработването на личните данни за целите на директния маркетинг (ако лични данни се обработят за такива цели) и на възражение срещу обработване на лични данни за целите на легитимните интереси на администратора при условията на чл. 21 от Регламента;
 • право на жалба до Комисията за защита на личните данни при нарушение на приложимо законодателство за защита на личните данни.

 

Горните права могат да се упражнят чрез писмено или електронно заявление, което отговаря на изискванията на Закона за защита на личните данни, изпратено до посочените по-горе данни за контакт с ВАСК, а правото на жалба – изпратено до Комисията за защита на личните данни.